ఉన్నత విద్యా సమాచారం * పోటీ పరీక్షల మెలకువలు * ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు

విభాగాలు ఎన్ని?

Sunday, 23 October 2011

ఉన్నతవిద్యకు సీబీఎస్ఈ ఉపకారం!

విద్యార్థుల ఉపకార వేతనాలకు సంబంధించి   ఉపయోగపడే సమాచారంతో ఈనాడు  హైదరాబాద్ మినీ ఇవాళ ఓ కథనం ప్రచురించింది.

మిగిలిన ప్రాంత పాఠకుల కోసం ఆ కథనం యథాతథంగా అందిస్తున్నాం!

No comments:

Post a Comment