ఉన్నత విద్యా సమాచారం * పోటీ పరీక్షల మెలకువలు * ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు

విభాగాలు ఎన్ని?

Sunday, 9 October 2011

Hit the road ... అంటే ?

ఇంగ్లిష్ భాషలో  కొత్త వ్యక్తీకరణలు చాలా వాడుకలోకి  వస్తుంటాయి. ఆ ప్రయోగాలను పరిచయం చేసే  శీర్షిక - Modern English Usage. 

ఈసారి  Round the bend, Hit the road, Paths cross again  గురించి తెలుసుకుందాం; వాటిని  practice చేద్దాం.


No comments:

Post a Comment