ఉన్నత విద్యా సమాచారం * పోటీ పరీక్షల మెలకువలు * ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు

విభాగాలు ఎన్ని?

Thursday, 25 August 2011

ఇంగ్లిష్ లో... ఇబ్బంది నుంచి బయటపడండి!

ఇంగ్లిష్  collocations లో ఈ సారి మరికొన్ని వ్యక్తీకరణలు:  

ఈ  సంభాషణ  చూడండి- 

Sumanth: I heaved a sigh of relief when I heard the news that Vibhav is out of danger.
(వైభవ్‌ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడన్నమాట వినగానే 'హమ్మయ్యా' అనుకున్నాను.)

a) Pradhan: You look relaxed, what could be the reason?
(చాలా విశ్రాంతిగా కన్పడ్తున్నావు. కారణం ఏమయి ఉండొచ్చు?)
Vardhan: The exams are over. Reason to heave a sigh/ breathe a sigh of relief.
(పరీక్షలయిపోయాయి. 'హమ్మయ్య' అని ఊపిరి పిల్చుకునేందుకు సరైన కారణమే కదా?

b) Sundar: You need not pay any more. Your dues are cleared.
(నువ్వింకేం చెల్లించక్కర్లేదు. నువ్వు తీర్చాల్సిన అప్పు తీరిపోయింది.)
Jayaram: Oh...! What a relief!
(ఎంత హాయిగా ఉందో- ఇలా అనుకోటం. heaving/ breathing a sigh of relief).

ఈ సంభాషణల్లో  collocation point: Relief


The happiness we feel when a bad thing ends/ a bad thing doesn't happen =

మనం అనుభవిస్తున్న ఇబ్బంది తొలగిపోయినప్పుడు, మనం భయపడ్డ ఇబ్బంది జరగనప్పుడు, మనకు కలిగే హాయి. మంచి ఎండలోంచి నీడలోకి వచ్చినప్పుడు/ AC roomలో ఉన్నప్పుడు కలిగే హాయి relief. 'హమ్మయ్య' అని ఊపిరి పీల్చుకోటం - relief.
పెద్దబరువు మననెత్తినించి దిగిపోయినప్పుడు కలిగే ఊరట- relief.

అలాంటి relief కల్గినప్పుడు, మనం 'హమ్మయ్య' అని ఊపిరి పీల్చుకోవటం- Breathe a sigh of relief (sigh = నిట్టూర్పు -

we sigh in sorrow, we sigh in relief too = నిరాశలోనూ నిట్టూర్పు విడుస్తాం. కష్టం నుంచి బయట పడ్డప్పుడూ ఊపిరి పీల్చుకుని నిట్టూర్పు విడుస్తాం.

Heave a sigh/ Breathe a sigh of relief = హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకోటం.

అంటే - ఇబ్బంది నుంచి బయటపడటం అన్నమాట!   

A sigh of relief = అలా ఇబ్బంది నుండి బయట పడ్డప్పుడు మనం హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకోటం = Heave/ breathe a sigh of relief.

When a person is declared out of danger, the relatives heave/ breathe a sigh of relief=  ఎవరికైనా ప్రమాదం తప్పింది అన్నప్పుడు వాళ్ల దగ్గర చుట్టాలు ఊపిరి పీల్చుకుంటారు.

ఇలాంటి మరికొన్ని collocations ను చదువు ఆన్ లైన్ ఎడిషన్లో ఇక్కడ చదవండి.
ఈ శీర్షిక రచయిత  ఎం. సురేశన్‌.

2 comments:

  1. its vry gd for me..i like dis blog .....ThnQ...!!

    ReplyDelete
  2. i want this information to my phone on by sms

    ReplyDelete