ఉన్నత విద్యా సమాచారం * పోటీ పరీక్షల మెలకువలు * ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు

విభాగాలు ఎన్ని?

Saturday, 17 September 2011

ఇంగ్లిష్ భాషణ ప్రభావశీలంగా... సహజంగా!

Collocations ఉపయోగించటం వల్ల  మన ఇంగ్లిష్  సంభాషణలు సహజంగానే కాకుండా  effectiveగా ఉంటాయి.

1) Gift for something
2) Exceed expectations
3) Make a living
4) One could hear even a soft whisper
5) Let off crackers
6) One of the crackers went off close to my feet.


 ....ఇవన్నీ నిత్యజీవితంలో ఉపయోగించే collocationsలో కొన్ని. వీటి గురించి తెలుసుకుందామా? 

చదువు పేజీలో ప్రచురించిన ఈ వ్యాసం చూడండి...


No comments:

Post a Comment