ఉన్నత విద్యా సమాచారం * పోటీ పరీక్షల మెలకువలు * ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు

విభాగాలు ఎన్ని?

Saturday, 24 September 2011

ఆంగ్లంలో ‘గోరంతలు... కొండంతలు’ !

ఇంగ్లిష్‌ భాషలో  నూతన వ్యక్తీకరణలు ఎన్నో వాడుకలోకి  వస్తుంటాయి. వీటి గురించి ‘ఈనాడు చదువు’ Modern English Usage  శీర్షికలో వారం విడిచి వారం  ప్రచురిస్తోంది.

ఈసారి ఈ శీర్షిక ...  Overkill, blowing things out of proportion మొదలైన expressions  గురించి!

చదవండి...

No comments:

Post a Comment