ఉన్నత విద్యా సమాచారం * పోటీ పరీక్షల మెలకువలు * ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు

విభాగాలు ఎన్ని?

Thursday, 29 September 2011

సివిల్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్...!

క్టోబరు చివరి వారంలో సివిల్స్ మెయిన్స్ పరీక్షలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి.

పునశ్చరణ పకడ్బందీగా పూర్తిచేసినవారు ఇప్పుడున్న పరిమిత సమయంలో చేయాల్సింది- అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించటం. దీనివల్ల మెరుగైన ఫలితం లభిస్తుంది.

వివిధ సబ్జెక్టుల్లో  అలాంటి ముఖ్యమైన  టాపిక్స్  జాబితా ఇది... (దీన్ని తయారుచేసినవారు- ‘బ్రెయిన్ ట్రీ’ గోపాలకృష్ణ). 


HISTORY:  
• The Constitution and Sardar Patel. • Growth of Education in India.  • Causes for the rise of revolutionary terrorism in the early decade of the 20th Century.

CULTURE :
* Vedic Divinities *  Samhitas * Vihara Constructions * Minhaj–Us-Siraj  *  Ravi Verma  * Tulsi Das  *  Onam * Vivekananda Rock Memorial  * Sriranga Patnam * Kathakali * Kosambhi   * Nathadwara  * Nandalal Bose *  Purandaradasa   * Manasarova * Pinjore Garden.

GEOGRAPHY  /  ECONOMIC GEOGRAPHY:  
• Bio-diversity and conservation • Floods. • Earthquakes and Tsunamis • Fukushima Nuclear Disasters • Global Warming • India’s stand on Climate change.  • National Action Plan on Climate Change its merits and demerits.  • Jawaharlal Nehru National Solar Machine.   • Sustainable Management of Natural Resources.  • Challenges of urbanization etc. • Energy • Promoting Energy Efficiency.

POLITY:  
• Comptroller and Auditor General • Judiciary • ‘State politics’ Vs ‘National politics’ • Lokpal Bill • Khap Panchayats • Central Bureau of Investigation • Terrorism •  Issues with reference to the Right to Information Act.

ECONOMY:

• Macro Economic Frame Work  •  Inflation Vs Growth • Black Money  • Public Distribution System  •  Goods and Services Tax •  Twelfth  Five Year Plan • Fuel Price Hike  • Direct Taxes Code •  Flagship Programmes like  MGNREGA, NRHM, etc.

CURRENT AFFAIRS AND SOCIAL PROBLEMS:  
• Corruption  • Paid News  • Caste Census  • Inter-State River Water disputes • Micro Finance • Internal Security • India’s Nuclear Doctrine • Problems of the aged  • Ethical Issues involved in Stem Cell Research. • Central Strategy to deal with Naxalism. • National Knowledge Commission and Indian Systems of Medicine. • Recent Measures for Social Protection. • Racial Attacks  • Social Networking  • Social Audit  • Exclusion of Women from Productive Employment  • National Innovation Council.

INDIA AND THE WORLD:
• Directions of India’s Foreign Policy • East Asia summit. • Indo-US relations •  Indo-French •  SAARC  • Indian Diaspora in ‘Cyber – Space’.  • Indian Diasporic Writing. • Chinese Diaspora Vs. the Indian Diaspora •  Asean  • G-8 • UN Forum for Women.   

SCIENCE AND TECHNOLOGY:
•  Mile stones in India’s Space Programme
• Health Care in India •  Super Bug •  India’s Super Computer •  Global Environment and Disaster Management •  National Ganga River Basin Project •  National Green India Mission •  E.Coli.

PEOPLE / EVENTS / PROGRAMMES / PLACES IN THE NEWS:  
•  Dr. Binayak Sen  • M.F. Hussain    • Harish Hande • Kisan Babu Rao Hazare  • Satya Sai Baba • Narayana Murthy • Angela Merkel.   • Goran Hadzic

No comments:

Post a Comment